Archwiliwch y Comin

Fel llawer o diroedd comin yn Ne Cymru, dynodwyd ein comin ni yn “gomin trefol” o dan Ddeddf Cyfraith Eiddo 1922 am ei fod yn gorwedd o fewn Cyngor Dosbarth Trefol. Rhoddodd y Ddeddf hon fynediad i’r cyhoedd i diroedd comin trefol ar gyfer awyr iach ac ymarfer corff, boed hynny ar droed neu ar gefn ceffyl.

Cryfhawyd yr hawliau hyn ymhellach trwy basio Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000. Yn ôl y Ddeddf hon, ystyrir bod yr holl dir comin (tiroedd comin gwledig a threfol) yng Nghymru a Lloegr yn dir ag iddo “Mynediad Agored”.

Felly, beth yn union yw ystyr hyn?

Gall aelodau’r cyhoedd gerdded, rhedeg, archwilio, dringo, gwylio bywyd gwyllt ac ati, heb orfod cadw at lwybrau tramwy cyhoeddus. Mae’n bwysig cofio, pan fyddwch yn gadael tir “Mynediad Agored” (y comin), y dylech deithio trwy dir fferm ddim ond lle ceir hawl tramwy cyhoeddus, h.y. llwybrau troed, llwybrau ceffylau ac ati.

Mae’r holl dir comin yn dir mynediad agored ond nid yw’r holl dir mynediad agored yn dir comin …. wedi drysu? Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ragor o wybodaeth am dir mynediad agored yma.

Mae tir Mynediad Agored wedi’i farcio ar fapiau’r Arolwg Ordnans (OS) fel ardaloedd sydd wedi’u graddliwio’n felyn. Yn y bôn, mae’n wlad agored (mynydd, gweundir, rhostir a thwyndir), “tir comin cofrestredig” a “thir penodedig” lle mae perchnogion, fel Cyfoeth Naturiol Cymru, yn caniatáu mynediad am ddim iddynt.

GM Common

Weithiau, byddwch hefyd yn gweld y symbolau hyn ar ddodrefn cefn gwlad wrth i chi fynd i mewn/allan o dir “mynediad agored”

Mae’r symbol hwn yn dynodi eich bod yn mynd i mewn i dir “mynediad agored”

Tra bo’r symbol hwn yn dynodi diwedd tir “mynediad agored”

Red Kite

Llwybrau Cerdded

Mae yna lawer o lwybrau cerdded poblogaidd ar y comin. Rydyn ni yn y broses o ffurfioli rhai o’r llwybrau mwyaf poblogaidd gyda’r nod o’u cyfeirbwyntio a’u dehongli i helpu ymwelwyr i’w harchwilio.

Hyd yn hyn, rydyn ni wedi creu:

Taith y Barcud Coch

Mae’r llwybr yn cychwyn yn y Ganolfan Summit  rhwng pentrefi Trelewis a Bedlinog. Mae’n caniatáu ichi fwynhau teithiau cerdded cylchog o wahanol bellteroedd.

Enwir y llwybr ar ôl y Barcud Coch sydd i’w weld yn aml yn hedfan dros y Comin. Mae’r Llwybr yn eich tywys trwy lonydd tawel cyn codi i’r Comin ac mae’n cynnig golygfeydd godidog o ardal Taf Bargoed.

Gellir lawrlwytho taflen a map – i’w gadarnhau.

Wrth fwynhau’r comin a’i fynediad agored, cofiwch ddilyn y cod cefn gwlad!

Countryside Code
Respect

Parchwch bobl eraill

  • Meddyliwch am gymuned yr ardal ac am y bobl eraill sy’n mwynhau’r awyr agored
  • Gadewch glwydi ac eiddo fel yr oedden nhw ac arhoswch ar y llwybrau oni bai fod mynediad agored ar gael
Protect

Diogelwch yr amgylchedd naturiol

  • Peidiwch â gadael unrhyw arwydd eich bod wedi bod yno, ac ewch â’ch sbwriel gyda chi
  • Cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol
Enjoy

Mwynhewch a gwnewch yn siŵr eich bod yn saff

  • Cynlluniwch eich taith a byddwch yn barod am unrhyw beth annisgwyl

  • Dilynwch y cyngor a’r arwyddion lleol